2010.03.06 – Sandomierz, II posiedzenie Rady Programowej Fundacji.

II posiedzenie Rady Programowe Fundacji – Sandomierz, 06.03.2010 r.

Dnia 06.03.2010 r. w WSD w Sandomierzu odbyło się drugie, wspólne  posiedzenie Rady Programowej oraz Zarządu Fundacji im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic”.  Gospodarzami posiedzenia byli ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz – Biskup Sandomierski  oraz ks. Bp Edward Frankowski – Prezes Zarządu Fundacji.

Rada Programowa Fundacji to organ opiniodawczo – doradczy, mający na celu wspomaganie Zarządu w  realizacji jej celów statutowych. Zaproszenie do pracy w Radzie przyjęły takie osoby jak: Ks. Kard. Stanisław Nagy SCJ (odczytano okolicznościowy adres), Ks. Bp  Jan Ozga- Misjonarz w Kamerunie, Ks. Prof. L. Grzebień SJ – Rektor „Ignacjanum” w Krakowie, Ks. Dr Stanisław Cieślak SJ, ( obecny – reprezentował  Ojców Jezuitów),  Ks. Prof. Jarosław Różański OMI czy Ks. Dr Jan Piotrowski-Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce (odczytano okolicznościowy adres),  Ks. Dr Jan Biedroń- Rektor WSD w Sandomierzu, Ks. Zygmunt Gila– Kanclerz Kurii,  Ks. Ryszard Oleksak – Proboszcz Parafii w Hucie Komorowskiej.  W pracach Rady Programowej uczestniczą również znane osoby świeckie: Marek  Jurek (były Marszałek Sejmu RP), Janusz  Kurtyka (Prezes IPN odczytano okolicznościowy adres) , Paweł Zarzycki ( reżyser  filmów o Ks. Kard. A. Kozłowieckim), Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki, Józef Kardyś -Starosta Kolbuszowski, Jerzy Wilk-Wójt Gminy Majdan Królewski czy Mieczysław Maziarz (znany lekarz, senator RP). W Radzie Programowej Rodzinę Ks. Kardynała A. Kozłowieckiego reprezentują s. Oktawia Kozłowiecka oraz dr. Zofia Kozłowiecka. Ostatecznie w Radzie Programowej Fundacji zasiada 37 osób. Na uwagę zasługuje fakt, iż większość członków Rady, pomimo rozlicznych obowiązków, na posiedzenie przybyła osobiście.

Po modlitwie oraz bardzo bogatym w treści słowie Ks. Bp. E. Frankowskiego, na przewodniczącego posiedzenia wybrano Ks. Dr Stanisława Cieślaka SJ. W dalszej kolejności Dariusz Bździkot – Sekretarz Zarządu Fundacji złożył  sprawozdanie z działalności Zarządu za okres między ostatnimi posiedzeniami Rady Programowej  (24.01.2009 r. – 06.03.2010 r.)  We wskazanym okresie odbyło się 9 posiedzeń Zarządu, pomiędzy którymi  odbywały się spotkania robocze Prezydium Zarządu. W tym czasie odbyło się 60 takich posiedzeń. Ich głównym celem było: przygotowywanie projektów posiedzeń Zarządu, realizację przyjętych wcześniej ustaleń, a także wypracowywanie propozycji działań zmierzających do realizacji głównych celów statutowych Fundacji. Tym pracom towarzyszyły liczne  wyjazdy i spotkania  z ludźmi życzliwymi Fundacji. Na szczególną uwagę zasługują dwukrotne spotkania z Ks. Kard. Stanisławem Nagy SCJ oraz czterokrotne spotkania z Ks. Prof. Ludwikiem Grzebieniem SJ.

Po ceremonii przyjęcia nowych członków Rady Programowej w osobachdr Ewy Sęk – pracownika naukowego KUL w Stalowej Woli  oraz  Ks. Bogusława Pituchy – Dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej, głos zabrali: Ks. Bp E. Frankowski (Prezes Zarządu)  oraz Ks. Marian Zaręba (członek Rady, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej). W wypowiedziach nakreślono główne kierunki działań oraz  zakres przygotowań  do roku 2011-tego, który z racji  przypadającej 100-tnej rocznicy urodzin  ( 01.04.1911 ) zostanie ogłoszony w Diecezji Sandomierskiej Rokiem Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego.

W dalszej kolejności Bogdan Romaniuk (Wiceprezes Zarządu) przedstawił główne, realizowane  przez Zarząd zadania, wśród których na pierwszy miejscu wymienił  uroczyste podpisanie w dniu 25.02.2010 r. Umowy pomiędzy Diecezją Sandomierską a Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Modernizacja i adaptacja oficyny dworskiej w ramach zabytkowego zespołu rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej” (Wniosek w ramach osi priorytetowej 6 Turystyka i Kultura RPO Województwa Podkarpackiego ). Wartość zadania, po uwzględnieniu wkładu własnego,  opiewa na kwotę ok. 3,5 mln zł. Wśród innych realizowanych zadań wymieniono organizowanie: Dni Księdza Kardynała  A. Kozłowieckiego z okolicznościową Sesją Naukową oraz koncertów „Uśmiech Pana Boga”.

W dalszej części posiedzenia cenne dla dalszej pracy Zarządu propozycje działań składali  uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Programowej. Na szczególną uwagę zasługują głosy: Pana Marka Jurka, ks. Stanisława Cieślaka SJ, Pani Ewy Sęk, Pana Pawła Zarzyckiego,  Pana Wojciecha Trzaski, Pana Mieczysława Maziarza, s. Oktawii i Zofii Kozłowieckich, Ks. Marka Dzióby czy Ks. Zygmunta Gila. Głos zabierali również obecni na posiedzeniu Podkarpaccy Samorządowcy.

Nie zabrakło również  słów podziękowań ks. Janowi Biedroniowi oraz Ks. Markowi Flisowi za życzliwość i udzielaną  pomoc w organizowaniu spotkań, również  Zarządu,  w  zawsze gościnnych  murach sandomierskiego WSD.

Na zakończenie posiedzenia swoje słowo do uczestników posiedzenia skierował Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz. Dziękując wszystkim za aktywny udział w obradach, zwrócił uwagę na znaczenie w Kościele pracy misyjnej nie tylko Kapłanów, ale również osób świeckich. Przedstawił stojące przed Diecezją Sandomierską wyzwania w tym zakresie. Zaznaczył rolę w ich realizacji takich instytucji jak Fundacja Im.  Księdza Kardynała Kozłowieckiego.

Posiedzenie zakończono wspólną modlitwą pod przewodnictwem Ks. Bp Krzysztofa Nitkiewicza, po której Ks. Biskup Ordynariusz, wspólnie z Ks. Bp. Edwardem Frankowskim udzielili wszystkim uczestnikom posiedzenia swojego  błogosławieństwa.

Op. Dariusz Bździkot

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej