2010.03.23 Wykonawca robót wyłoniony w Hucie Komorowskiej

Z radością informujemy, że został wyłoniony wykonawca realizacji projektu: „Modernizacja i adaptacja oficyny dworskiej w ramach zabytkowego zespołu rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej na cele muzealne”.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Stosownie do części II §12 SIWZ informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie art. 701 – 705 kodeksu cywilnego NA ROBOTY BUDOWLANE:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 wykonawcy, którym jest:
Firma Budowlana „SKOBUD”
ul. Batalionów Chłopskich 8, 39-400 Tarnobrzeg
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 jest najkorzystniejsza, tzn. uzyskała najwyższą ilość punktów – 100.

Ks. Zygmunt Gil
Kanclerz Kurii Diecezjalnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.