2011.01.06 Sprawozdanie z działalności Zarzadu Fundacji w roku 2010

Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji
im. Księdza Adama Kozłowieckiego „Serce bez Granic”
 za okres od 06.03.2010 r. do 06.01.2011 r.

        Sprawozdanie dotyczy prac Zarządu Fundacji pomiędzy ostatnimi posiedzeniami Rady Programowej Fundacji. W omawianym okresie     ( od 06.03.2010 r do 06.01.2011 r )  Zarząd odbył 9 posiedzeń. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Fundacji odbywały się spotkania robocze Prezydium Zarządu. W tym czasie odbyło się 52 takie posiedzenia. Ich głównym celem było: przygotowywanie projektów spotkań Zarządu, realizację przyjętych wcześniej ustaleń, a także wypracowywanie propozycji działań zmierzających do realizacji głównych celów statutowych Fundacji.

 

Lp

Posiedzenia Zarządu

Prezydium Zarządu

Majdan Król-Huta Kom.

Sandomierz – Koprzywnica

Kraków

1. 3/2010-15.03.10 r1.Podjęcie decyzji o wyborze oferenta przygotowującego projekt zagospodarowania parku.2. Wypracowanie wstępnej koncepcji pozyskania środków  na rekonstrukcję pałacu Rodziny Kozłowieckich pod potrzeby jego funkcjonalnego zagospodarowania zgodnie z wymogami unijnymi. 1Spotkani z Ks. Kard. St. Nagy SCJ, Ks. Zb. Bogaczem SCJ, Ks. dr St. Cieślakiem SJ
2. 4/2010-02.05.10r z udziałem ks. J. Krzysztonia1.Projekty umów na wykorzystanie dotacji Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Majdan Królewski,2. Ks. Jan Krzysztoń poinformował zebranych o losach pamiątek po Ks. Kardynale w Zambii.3. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia Fundacji do konkursu na dofinansowanie obchodów 100-tnej rocznicy urodzin Księdza Kardynała A. Kozłowieckiego SJ  w ramach POKL

4. Stan przygotowań do jubileuszu 100-tnych urodzin Ks. Kard. A. Kozłowieckiego

5. Rozpoczęcie prac przy Oficynie w parku w Hucie Komorowskiej pod potrzeby muzealne:

 

4 2 2 0
3. 5/2010-17.06.10r1.Przygotowań do obchodów 100-tnej rocznicy urodzin Ks. Kardynała A. Kozłowieckiego,2.Praca nad koncepcją pozyskania środków  na rekonstrukcję pałacu Rodziny Kozłowieckich – przygotowanie projektu wniosku 9 2 6 1Spotkanie z Ks. Prof. L. Grzebieniem SJ oraz M. Szpytmą- IPN
4. 6/2010-15.07.10 r1.Przygotowanie przebiegu III Dni Księdza Kardynała A. Kozłowieckiego IX-X 2010 r.2. Podjęcie decyzji o składaniu wniosku po środki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 5 2 2 1Nowy Sącz; spotkanie z ks. Dr Janem Piotrowskim Dyrektorem Krajowych Dzieł Misyjnych w Polsce w sprawie konsultacji założeń do tzw. Dużego wniosku po środki na rekonstrukcję pałacu z przeznaczeniem na Centrum Ekumeniczne w Hucie Komorowskiej
5. 7/2010-31.07.10 r1.Zakres przygotowań do obchodów 100-tnej rocznicy urodzin Ks. Kardynała A. Kozłowieckiego SJ2. Zmiana zakresu złożonego  wniosku po środki unijne do Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach zadania : „Odnowa i rozwój wsi”3.Stan zaawans. prac przy Oficynie w parku w Hucie Komorowskiej,

 

6 1 3 2Kraków; spotkanie z: Ks. prof. L. Grzebieniem SJ, Ks. prof. Markiem Inglotem SJ, ks. Steczkiem SJ
6. 8/2010-18.09.10 r1.Przebieg inauguracji oraz  samych  Dni Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego z udziałem Ks.A. Audi Golike – Kamerun2. Wniosek  Zarządu Fundacji w ramach POKL, Działanie 7.3, umowa z WUP-em 15 2 10 3W-wa wizyta w PZPN w sprawie meczu Polska- Zambia oraz w NBP w sprawie wybicia monety okolicznościowejKielce spotkanie z A. Jarubasem-Marsz. W. Świętokrzysk. w sprawie udziału w prod. filmu o Ks. Kard. A. KozłowieckimKraków; spotkanie z Ks. Kard. St. Nagy SCJ oraz ks. prof. L. Grzebieniem SJ 
7. 9/2009-17.10.10 r.1.Sprawa filmu o Ks. Kardynale, podjęcie decyzji o jego charakterze, wstępny plan finansowania,  – spotkanie z  P. Wieczyńskimi,2. Stan zaawansowania prac w Hucie Komorowskiej3. Wnioski do Min. Kult. i Dziedzictwa Nar. na dofinans. przygotowania i doposażenia Muzeum w Hucie Komorowskiej

4. Rok 2011 Rokiem Ks. Kard. A. Kozłowieckiego– obchody 100-tnej rocznicy urodzin Ks. Kardynała A. Kozłowieckiego – przydział zadań

3 3
8. 10/2010-12.11.10 r1.Podjęcie ostatecznych ustaleń w sprawie realizacji filmu o Ks. Kardynale A. Kozłowieckim.2. Stan zaawansowania prac w Hucie Komorowskiej z związku z  zakończeniem 2010 roku,3. Rozliczenia umowy na przyg. projektu zagosp. parku w Hucie Komorowskiej  3 3
9. 11/2010-05.12.20101. Inauguracji Roku 2011 – 06.01.2011 r2. Przedstawienie wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie przygotowania i doposażenia Muzeum w Hucie Komorowskiej3. Zaprezentowanie umowy z WUP w Rzeszowie  w sprawie realizacji projektu „Tradycje furtką do nowoczesności” realizowanego w ramach POKL 2

Zarządy – 9

Prezydium – 52

9

22

6

 

    Od samego początku swego istnienia Nasza Fundacja dzięki osobie swojego Patrona, realizując swoje cele statutowe, działa ponadregionalnie, promując Hutę Komorowską, Gminę Majdan Królewski, Powiat Kolbuszowski oraz Województwo Podkarpackie.

 

     Jednocześnie dziękujemy wszystkim Samorządom za wymierne wsparcie i pomoc w realizacji podjętych działań

 

  Przygotował: 

Dariusz Bździkot

Sekretarz Zarządu Fundacji

 

 

 

 

 

Sandomierz; 06.01.2011 r.