Rusza nabór do programu „Misja Przyroda”

Młodzi odkrywcy z „Misją przyroda” poznają Parki Narodowe
– trwa nabór do programu

 

Misja Przyroda

 
Cudze chwalicie, swego nie znacie – uczniowie szkół z województwa podkarpackiego będą mieli okazję poznać przyrodę swojego regionu oraz odkrywać sekrety polskich Parków Narodowych, a to wszystko w formie zabawy i gier edukacyjnych.

 

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” we współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza szkoły podstawowe z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich do udziału w programie edukacji ekologicznej „Misja Przyroda”. Nabór trwa od 18 marca do 1 kwietnia br.

 

Misja Przyroda to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z obszarów wiejskich. Uczestnicy projektu, po krótkim wprowadzeniu w szkole w tematykę projektu, udadzą się na pięciodniowe zajęcia do wybranego Parku Narodowego. Wcielą się w rolę odkrywców i badaczy, biorąc udział w grach oraz zabawach edukacyjnych, a także w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Dzięki zajęciom uczniowie poznają walory przyrodnicze wybranego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy, a także szybciej i chętniej przyswoją wiedzę o środowisku naturalnym oraz odkryją przyrodę swojego regionu.

 

Zgłoszenia do programu – wypełnioną przez gminę deklarację uczestnictwa, dostępną na stronie www.cardinalekozlowiecki.pl – należy przesłać w formie skanu na adres fundacja@cardinalekozlowiecki.pl lub faxu na numer 15/811 12 64, a oryginał deklaracji pocztą na adres: Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, Plac Konfederatów Barskich 6 / Huta Komorowska, 36-110 Majdan Królewski w terminie od 18 marca do 1 kwietnia br. Każda gmina do udziału w programie może zgłosić jedną szkołę.

Misja Przyroda” to projekt, którego celem jest przekazanie młodym ludziom wiedzy o ekologii i otaczającej ich przyrodzie w sposób, który ich zaciekawi i zainteresuje – mówi Krzysztof Lipiński, z-ca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Istotą Projektu jest także, a może przede wszystkim, zwrócenie uwagi uczniów szkół podstawowych na otaczające ich środowisko naturalne oraz zachęcenie do włączenia się w jego ochronę i promowanie dziedzictwa przyrodniczego własnego regionu – dodaje.

Zajęcia dla uczniów zostaną poprzedzone szkoleniem metodycznym dla nauczycieli i pracowników dydaktycznych Parków Narodowych, w ramach którego zapoznają się z założeniami projektu oraz przygotowanymi na jego potrzeby materiałami dydaktycznymi. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i parkach będą realizowane w okresie od maja do czerwca br. Po powrocie z Parku Narodowego, uczniowie przygotują pracę zespołową, której celem będzie zaprezentowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.

 

O Programie:

„Misja Przyroda” to cykl zajęć przyrodniczych, którego celem jest budowanie wśród młodzieży z obszarów wiejskich świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

W fazie pilotażowej programu, która została zrealizowana w 2013 roku w sześciu Parkach Narodowych, w różnych regionach Polski, wzięło udział 430 uczniów z 12 gmin. Jak pokazują wyniki ankiet przeprowadzonych na potrzeby programu, niemal każdy z uczniów (99%) w trakcie pobytu w Parku Narodowym pogłębił swoją wiedzę i dowiedział się czegoś nowego. Natomiast blisko 82% z nich poznało zwierzę, roślinę czy zjawisko przyrodnicze, którego wcześniej nie znały.

 

O Partnerze projektu, Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta.

 

Logo - Europejski Fundusz Rozowju Wsi Polskiej

 

Logo Fundacji

 

Poniżej zamieszczamy m.in. informacje dotyczące projektu „Misja Przyroda” – edukacja przyrodnicza w Parkach Narodowych oraz regulamin kwalifikacji gmin do udziału w projekcie.

 

Pobierz załączniki:

1. Regulamin kwalifikacji gmin do projektu. (pdf)

2. Deklaracja przystąpienia gminy (formularz zgłoszeniowy) do udziału w Projekcie „Misja Przyroda” edukacja przyrodnicza w Parkach Narodowych w roku szkolnym 2013/2014. (pdf) (doc)

3. Wzór umowy z gminą. (pdf)

4. Załącznik do umowy z gminą – oświadczenie rodzica /opiekuna (zgoda na udział dziecka w projekcie). (pdf)

5. Założenia programu. (pdf)

Pobierz pakiet dokumentów (1-5) spakowane: WinRar WinZip