Przedstawiciele Fundacji podczas III Synodu Diecezji Sandomierskiej

Podajemy za e KAI

Uroczyste rozpoczęcie III Synodu Diecezji Sandomierskiej odbędzie się 25 marca w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Tego dnia diecezja będzie obchodziła 25. rocznicę zreorganizowania pod względem terytorialnym. Trzy etapowy synod odbywać się będzie pod hasłem: „Aby nieść światło Ewangelii”.

Pierwszy etap synodu będzie trwał od 25 marca 2017 r. do 19 maja 2018 r. Celem jego jest przygotowanie dokumentu roboczego.

Faza ta będzie przebiegała w ramach prac sekretariatu synodu oraz komisji: głównej, teologicznej, ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, ds. duchowieństwa diecezjalnego, ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, ds. świeckich, ds. duszpasterstwa, ds. nauki i wychowania katolickiego, ds. ewangelizacji, charytatywnej i ds. dóbr doczesnych.

Zostały one już powołane do życia, a ich przewodniczący i członkowie złożą 25 marca wyznanie wiary i przyrzeczenie o wiernym wypełnianiu obowiązków.

Drugi etap rozpocznie się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2018 r. i zakończy się w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego – 27 kwietnia 2019 r. Ma on się odbywać głównie na forum dekanalnych zespołów synodalnych złożonych z duchownych i świeckich.

Zespoły znające dobrze lokalną sytuację oraz uwarunkowania parafii, będą analizowały dokument roboczy. Owocem tej refleksji mają być uwagi i postulaty, które posłużą komisji głównej do przygotowania projektu deklaracji dekretów.

Podczas trzeciego etapu – od Niedzieli Miłosierdzia Bożego – 28 kwietnia 2019 r. do uroczystości bł. Wincentego Kadłubka – 9 października 2020 r. – projekt tych dokumentów będzie dyskutowany podczas posiedzeń plenarnych.

Zwieńczeniem będzie dokument końcowy zawierający zalecenia i normy prawne. Jego promulgacji dokona biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Cele synodu wyznacza dekret biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Natomiast jego przebieg określa specjalny regulamin.

Zdaniem ordynariusza, chociaż diecezja sandomierska będzie obchodziła za rok 200. lecie swojego powstania, to jej granice i struktury zostały gruntownie zmienione przed 25. laty.

– Dlatego zachodzi potrzeba dalszego budowania wspólnoty Kościoła lokalnego przez ustawodawstwo partykularne, które przy uszanowaniu bogactwa różnych miejscowych tradycji, poszerzy płaszczyznę wspólnotowego przeżywania wiary – stwierdza w dekrecie biskup.

Dekret wyznacza zarazem cele synodu odbywającego się pod hasłem „Aby nieść światło Ewangelii”.

– Potrzebujemy Kościoła bardziej misyjnego, bliskiego każdemu człowiekowi i otwartego na wyzwania współczesnego świata. Musimy rozbudzić w sobie entuzjazm Ewangelii, aby odrodziła naszą wspólnotę, wyznaczając kierunek działalności duszpasterskiej oraz jej metody i środki zgodne z przesłaniem Soboru Watykańskiego II, nauczaniem papieskim i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski – podkreśla biskup Krzysztof Nitkiewicz w wydanym dekrecie.

Regulamin synodu stanowi, że jego członkami są duchowni, osoby zakonne i świeccy, którym przewodniczy biskup. W sumie będzie to około 300 osób sprawujących funkcje duszpasterskie, społeczne oraz przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń kościelnych. To gremium będą wspierały dekanalne zespoły synodalne.

Pierwszy Synod Diecezji Sandomierskiej odbył się w 1923 r. w celu sprecyzowania partykularnego prawa kościelnego.

Obrady II Synodu Diecezji Sandomierskiej zakończyły się w 1999 r. i przebiegały pod hasłem „Ut unum sint” („Aby byli jedno”).

DSC_1230 — kopia

Na zdjęciu:

Pierwszy z lewej bp Edward Frankowski Prezes Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC podczas  uroczystego rozpoczęcia  III Synodu Diecezji Sandomierskiej w dniu   25 marca w bazylice katedralnej w Sandomierzu.

Fot. Mariusz Wołosz

 

Więcej na FB Muzeum

i w linku  podanym przez autora zdjęć M. Wołosz

http://www.majdankrolewski.eu/synod/synod.html