Czekamy na Ciebie, abyś wystąpił /-ła … podczas VIII Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej im. ks. Kardynała Adama Kozłowiekciego SJ. Zgłoszenia do 18 maja 2019 r.

Twoja KARTA ZGŁOSZENIA

Lista członków zespołu:

1……………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………..

4……………………………………………………………………………………………………..

5……………………………………………………………………………………………………..

Krótki opis zespołu (dla konferansjera – kto prowadzi zespół, kiedy został założony i przy jakiej placówce działa, jakie ma osiągnięcia, itp.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuły utworów zgłaszanych do konkursu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 2019 r. (w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

        Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

        Huta Komorowska 32A

        36-110 Majdan Królewski

tel.  +48  15 811 12 64

Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur

proszę dzwonić  po  godzinie 15.00  nr tel. kom. 692528033

lub pocztą elektroniczną na adres:

                                                                                                      festiwal.sercebezgranic@gmail.com   z dopiskiem „Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej”

Pieczęć instytucji i podpis opiekuna    

Ze względów organizacyjnych, organizatorzy podkreślają, że po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.

Imię i nazwisko ucznia  …………………………………………………………………………

Nazwa szkoły  …………………………………………………………………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczniów biorących udział w konkursie

Ja, niżej podpisana/ny potwierdzam zapoznanie się z regulaminem festiwalu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w karcie zgłoszenia do festiwalu, przez organizatorów tj. Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego  „Serce bez granic”; Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej oraz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej , do celów związanych z jego  udziałem w VIII Podkarpackim Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

pod hasłem „Serce bez granic”

 organizowanym przez wyżej wymienionych 25 maja 2019r.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku dziecka utrwalonego podczas festiwalu na stronie internetowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego  „Serce bez granic” w celu ogłoszenia wyników i promocji imprezy oraz organizatorów.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego

REGULAMIN

 1. ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA FESTIWALU

Organizatorami Festiwalu są:

– Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”;

– Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej;

– Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej.

 1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły w 3 kategoriach wiekowych:

 I kategoria – szkoły podstawowe klasy I – IV,

 II kategoria – szkoły podstawowe klasy V – VIII,

 III kategoria – klasa III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

 1. Termin Festiwalu: 25 maja 2019 r. (sobota).
 2. Miejsce Festiwalu: Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ,                                         Huta Komorowska 32A, 36-110 Majdan Królewski, powiat kolbuszowski.
 3. Zwycięzcami konkursu zostają soliści i zespoły wyłonione przez jury.
 4. Przewiduje się nagrody dla najlepszych, zarówno w występach solowych, jak i zespołowych.
 1. CELE FESTIWALU
 1. Promocja wiedzy o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, „Misjonarzu Afryki”, w Polsce i na świecie.
 2. Popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie wśród ludzi młodych.
 3. Integracja i współzawodnictwo różnych środowisk i organizacji.
 4. Ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną zabawę.
 5. Rozwój amatorskiego ruchu twórców i odtwórców piosenki o tematyce religijnej.
 6. Ukazanie dorobku artystycznego amatorskich solistów i zespołów.
 7. Propagowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu.

       III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY

 1. Zwycięzców Festiwalu wyłania jury powołane przez organizatorów. Skład jury zostanie podany na początku Festiwalu.
 2. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez powołane jury.
 3. Każdy wykonawca (zespół, solista) wykonuje jeden utwór muzyczny na którym nie ciążą prawa autorskie o tematyce ewangelizacyjnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut (jury zastrzega sobie prawo, że podczas konkursu może poprosić wykonawców o zaśpiewanie drugiego utworu).
 4. Preferowany jest akompaniament własny.
 5. Solistą jest osoba w ystępująca na scenie samodzielnie. Zespoły deklarujące chęć uczestnictwa w Festiwalu powinny składać się przynajmniej z dwóch osób.
 6. Jury będzie oceniać:

– aranżację utworów,

– własny akompaniament,

– walory głosowe,

– dykcję,

– dobór repertuaru,

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. Postanowienia jury są ostateczne.
 2. Dla zwycięzców Festiwalu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

IV.WARUNKI ZGŁOSZENIA

1.Osoby zamierzające wziąć udział w Festiwalu zobowiązują się do nadesłania:

  Czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia zawierającej:

– listę członków zespołu;

 – krótki opis zespołu (dla konferansjera – kto prowadzi zespół, kiedy został założony                  i przy  jakiej placówce działa, jakie ma osiągnięcia, itp.);

– tytuły utworów zgłaszanych do konkursu.

2.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ,  Huta Komorowska 32A

36-110 Majdan Królewski                                                                                                                        lub pocztą elektroniczną na adres:festiwal@cardinalekozlowiecki.pl

z dopiskiem: „Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej ” tel. do kontaktu: kom.  15 811 12 64

Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur  proszę dzwonić  po  godzinie 15.00                                                        nr tel. kom. 692 528 033

        3. Ze względów organizacyjnych, organizatorzy podkreślają, że po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.

 • Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,  VIII Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”, oraz zgodą na rejestrację audio – video, fotografowanie oraz udostępnianie wizerunku na potrzeby organizatora.
 1. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora będzie wiadomość zwrotna do nadawcy.
 • ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

– pełne nagłośnienie,

– ciepły posiłek w dniu występu (dla solisty lub zespołu),

– środki techniczne do odtwarzania podkładów muzycznych dostarczonych na płycie CD (preferowana jest jednak muzyka na żywo),

– organizatorzy nie zapewniają muzyków akompaniujących ani instrumentów.

 • SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Każdy zespół musi posiadać pełnoletniego opiekuna. Opiekun uczestniczy w Festiwalu na prawach uczestnika.
 • Wszelkie przesłuchania oraz koncert laureatów mogą być – za zgodą organizatorów – bezpłatnie nagrywane, transmitowane oraz rozpowszechniane przez lokalne media.
 • Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

VII.  SPRAWY INNE

 1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 3. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Festiwalu.

VIII. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– W konkursie nie mogą brać udziału soliści i zespoły prowadzone przez jurorów Festiwalu.

– Materiały dostarczone do organizatorów nie są odsyłane.

– Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie udzielania wyjaśnień o przyczynach zakwalifikowania lub nie zakwalifikowania danego wykonawcy.

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia czasu prezentacji konkursowych.

– Próba akustyczna dla przyjętych zespołów i solistów odbędzie się w dniu występu. Godzina jej rozpoczęcia zostanie podana w dniu występu.

– Organizatorzy sugerują wykonawcom, aby:

 • nie korzystali z tzw. „play back”, lecz zaprezentowali autentyczną, żywą muzykę,
 • zaprezentowali piosenki w języku polskim,
 • zaprezentowali piosenki, które stwarzają publiczności możliwość włączenia się do śpiewu.

– Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestników Festiwalu.

– Za udział w konkursie festiwalowym zespoły i soliści nie otrzymują wynagrodzenia.

– Wszelkie rejestracje audio i video z przesłuchań, koncertu finałowego i koncertu laureatów, a więc transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV; rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV lub film, fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych, mogą być dokonywane jedynie za zgodą kierownictwa Festiwalu i bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników konkursu.

– Wszelkie materiały zarejestrowane podczas prezentacji festiwalowych, a więc nagrania audio i video, zdjęcia są własnością organizatorów Festiwalu.

– Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w gestii uczestników Festiwalu.

 1.   RAMOWY PROGRAM FESTIWALU

Termin: 25.05.2019 r. (sobota) Huta Komorowska

10.00  Msza św. uczestników Festiwalu w kościele parafialnym  p.w. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej

11:00  Otwarcie VIII Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Ewangelizacyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”.

 • Występy uczestników.
 • Występ Laureatów.
 • Wręczenia nagród .
 • Spotkanie Integracyjna.