„Genealogia rodu Kozłowieckich herbu Ostoja oraz rodu Dolańskich, Fedorowiczów i Janochów” autorstwa Ks. prof. dr hab. Ludwika Grzebienia SJ w podkarpackich szkołach i bibliotekach

W związku z otrzymaną dotacją w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Tradycja” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2014 r., Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” do końca października br. nieodpłatnie przekaże do 42 wybranych uczelni wyższych, szkół i bibliotek z terenu Podkarpacia egzemplarze wydanej publikacji pt. „Genealogia rodu Kozłowieckich herbu Ostoja oraz rodu Dolańskich, Fedorowiczów i Janochów”.

Kilka słów o wydanej książce (z recenzji Ks. dr hab. Stanisława Cieślaka SJ):

W historiografii polskiej wciąż brakuje monografii wielu rodów, które w ciągu wieków położyły wielkie zasługi dla Rzeczypospolitej. Tak tez było w przypadku monografii rodu Kozłowieckich herbu Ostoja.

Udokumentowane początki wywodzącego się z Kresów rodu Kozłowieckich sięgają XVI wieku, a od XIX wieku dzieje tego rodu ściśle splotły się z rodami Dolańskich, Fedorowiczów i Janochów. Kozłowieccy bronili Kresów przed Tatarami i Turkami, służyli w wojsku pod Janem III Sobieskim i Napoleonem, brali udział w powstaniu listopadowym, walczyli z hitlerowskim najeźdźcą w roku 1939 i u boku aliantów na różnych frontach II wojny światowej, a po jej zakończeniu prześladowani byli przez polskie władze komunistyczne, które dokonały nacjonalizacji ich majątków.

Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ utrzymywał serdeczne kontakty z jednym z najwybitniejszych przedstawicieli rodu – Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ (1911-2007), który po wyzwoleniu z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau k. Monachium w 1945 r., udał się do Rodezji Północnej (obecnie Zambia) i 61 lat życia poświęcił jej mieszkańcom. Był nie tylko ich duszpasterzem, ale także budował im kościoły, kaplice, szkoły i sierocińce, prowadził działalność charytatywną i społeczno-kulturalną. Gorąco popierał aspiracje niepodległościowe Zambijczyków oraz wspierał ich lidera Kennetha D. Kaundę, który w 1964 r. został pierwszym prezydentem niepodległej Zambii. Powołana do życia w 2008 r. Fundacja im Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” kultywuje pamięć o tym wielkim Misjonarzu Afryki, a także realizuje różne inicjatywy kulturalno-społeczne w Hucie Komorowskiej, na terenie Diecezji Sandomierskiej i Podkarpaciu.

Studium genealogii roku Kozłowickich jest owocem pasji badawczej Ks. Grzebienia, jego zainteresowania działalnością jezuitów polskich na kontynencie afrykańskim, jak również podróży naukowych do Zambii oraz posiadłości rodowych Kozłowieckich rozrzuconych na ziemiach dzisiejszej Ukrainy. Ks. Grzebień wykorzystał w swej pracy m.in. materiały źródłowe z rodzinnego archiwum Kozłowieckich, będące w posiadaniu Zofii Kozłowieckiej, archiwalia rodowe przekazane Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu oraz materiały znajdujące się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Krakowie, w Archiwum Diecezji Przemyskiej i Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Niestety, ze zbioru archiwum rodzinnego Kozłowieckich do naszych czasów zachowały się jedynie drobne jego fragmenty. Wiele materiałów uległo zniszczeniu zarówno podczas II wojny światowej, jak i w okresie powojennym. Publikacja ma charakter naukowy i jest bogato ilustrowana mapami i zdjęciami pamiątek rodowych posiadanych przez Zofię Kozłowiecką. Sagę rodu zamyka artykuł pióra prof. Jana Drausa o dziejach Naukowo-Wychowawczych Fundacji Adama Kozłowieckiego (1874-1949), ojca Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Ród Kozłowieckich dzielił losy Rzeczypospolitej i zapisał wiele pięknych kart w jej dziejach. Pamięć o nim szczególnie żywa jest w Hucie Komorowskiej. Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ – człowiekiem o „sercu bez granic”, wielkim Misjonarzem Afryki, pierwszym biskupem Lusaki i kardynałem zambijskim, autentycznym Ambasadorem Zambii i Polski w świecie, budowniczym pomostu między Europą i Afryką –– słusznie szczycą się Diecezja Sandomierska i Województwo Podkarpackie.

Podkarpackie 3 propozycjePublikacja została dofinansowana ze środków Województwa Podkarpackiego