Statut Fundacji – wyciąg

Pobierz wyciąg ze Statutu – pdf


Statut


 


Fundacji im.
Księdza Kardynała


Adama
Kozłowieckiego


 


„Serce
bez granic”


  


Wyciąg ze Statutu


   


PREAMBUŁA

 

 


                Podejmując myśl Adama Kozłowieckiego, ojca Księdza Kardynała
Adama Kozłowieckiego, o utworzeniu fundacji naukowo – wychowawczej imienia Adama
Kozłowieckiego i Marii z Janochów Kozłowieckiej w Hucie Komorowskiej, której
Statut został zatwierdzony przez Wojewodę Lwowskiego dr Różnickiego dnia 12
listopada 1931 roku, pod sygnaturą LW. 25. 744/31, ustanawiamy Fundację im.
Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, mającą na celu
rekonstrukcję pałacu Kozłowieckich, z przystosowaniem na Centrum Pamięci po
Księdzu Kardynale Adamie Kozłowieckim oraz Diecezjalne Centrum Misyjne o
charakterze formacyjno – edukacyjnym.


              Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki za swoją działalność misyjną
został odznaczony najwyższymi odznaczeniami brytyjskimi, francuskimi i polskimi.
Odznaczony też został wieloma orderami zambijskimi, ponieważ był żywym symbolem
przemian dokonanych na Czarnym Kontynencie. Dnia 25 lipca 2007 r. Ksiądz
Kardynał Adam Kozłowiecki odebrał w Mpunde doktorat honoris causa Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i odznaczony został przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi w pracy misyjnej, za działalność na rzecz ludzi
potrzebujących pomocy, za patriotyczną postawę rozsławiającą imię Polski w
świecie (Postanowienie z dnia 24 maja 2007 r.)


            W duchu słów Jezusa Chrystusa „Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), Ksiądz Kardynał przez 60 lat pracy
misyjnej w Zambii zajmował się między innymi wychowaniem dzieci i młodzieży,
organizując edukację młodego pokolenia zambijskiego, a także wydatnie przyczynił
się do zorganizowania struktur kościelnych w Zambii oraz uzyskania niepodległego
bytu państwowego.


         Osoba Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego jest wielką szansą dla
Województwa Podkarpackiego, Powiatu Kolbuszowskiego oraz Gminy Majdan Królewski,
ponieważ swoją działalnością misyjną rozsławił i rozsławia Polskę na polu
międzynarodowym, dodaje też splendoru miejscu swojego urodzenia i zamieszkania.


         Całe życie i działalność Księdza Kardynała złotymi zgłoskami wpisała
się w współczesną historię Polski i świata. Kościół w Polsce i w Zambii, a także
cały Kościół powszechny, został ubogacony jego niepowtarzalną osobowością, jego
misyjnym zapałem, jego pasterską mądrością i roztropnością, jego prostotą i
pokorą, jego wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza
najuboższego. Rys uniwersalizmu jest niezwykle widoczny w całej jego postawie.
Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki pokazał konkretnie, że w wielkiej wspólnocie
Kościoła nie ma i nie powinno być uprzedzeń motywowanych przez rasę,
pochodzenie, narodowość i język.


         Tak wielkie Dzieło zasługuje na należne uszanowanie, odpowiednie
udokumentowanie, właściwą ochronę i klarowne ukazanie, aby nie tylko nie uległo
działaniu patyny czasu, ale jaśniało pełnym blaskiem wobec następnych pokoleń,
inspirując do owocnych działań nad chrześcijańską odnową oblicza ziemi.


        Fundacja, nosząca zaszczytne imię Księdza Kardynała Adama
Kozłowieckiego, niech ożywia pamięć Jego Osoby, a Dzieła przez Niego dokonane
dają wzór obecnemu i przyszłemu pokoleniu.


 


  

(…)


Rozdział II


Cele Fundacji

 


                                                                         § 8


Celami Fundacji są:

 


1) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństw, a zwłaszcza działalności
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, rozwoju społeczeństw
międzynarodowych w duchu tolerancji, z poszanowaniem światopoglądu, wyznania,
przekonań każdego człowieka bez względu na narodowość czy status społeczny,
wszystko dla tworzenia warunków równych szans na drodze ich rozwoju
intelektualnego, zawodowego, społecznego, kulturowego i religijnego.


2) Wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę oraz
rekonstrukcję budynków, budowli i innych dóbr kultury, w tym również dóbr
kultury sakralnej.


 
                                   
                                  


§ 9


 

 Fundacja
realizuje swoje cele poprzez:


1) zorganizowanie i sfinansowanie rekonstrukcji pałacu rodowego Rodziny
Kozłowieckich usytuowanego w Hucie Komorowskiej jako centrum naukowo –
szkoleniowe,


z wykorzystaniem jego pomieszczeń pod potrzeby naukowo – wychowawcze,
edukacyjne; wspieranie środowisk misyjnych działalnością formacyjną, opieką
medyczną, rehabilitacyjno – wypoczynkową z uwzględnieniem umiejscowienia w jego
pomieszczeniach Izby Pamięci Patrona Fundacji.

 


2) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na
utrzymanie i rozbudowę centrum naukowo – szkoleniowego wraz z udostępnieniem
konta bankowego osobom organizującym zbiórki,


3) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o
charakterze charytatywnym,


4) organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych,


5) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii
reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich
innych metod propagowania wiedzy na temat zakresu i charakteru działalności
Patrona Fundacji,


6) finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,


7) dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,


8 ) dofinansowywanie leczenia misjonarzy w kraju i za granicą,


9) promocja i upowszechnianie idei wolontariatu


10) duchowe i materialne wspomaganie dzieł misyjnych oraz przyznawanie nagrody
„Misyjnego Wolontariusza Roku”,


11) Współdziałanie Fundacji z instytucjami państwowymi, krajowymi i
zagranicznymi, osobami fizycznymi, firmami, fundacjami, instytucjami naukowymi,
gospodarczymi, kulturalnymi, społecznymi i środowiskowymi zainteresowanymi
pomocą i współpracą z Fundacją, w zakresie objętym celami.


§ 10


 


Fundacja realizuje swoje cele w myśl przesłania życia i działalności Patrona
Fundacji Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego.


(…)