Realizowne projekty

Nazwa zadania: „Modernizacja i adaptacja oficyny dworskiej w ramach zabytkowego zespołu rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej na cele muzealne”

Miejsce: Huta Komorowska, Województwo Podkarpackie

Beneficjent: Diecezja Sandomierska

Lata: 2010-2011

Budynek dawnej oficyny dworskiej i jego otoczenie zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr rejestru: A342). W roku 2010 została podpisana umowa na przyznanie pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja oficyny dworskiej w ramach zabytkowego zespołu rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej na cele muzealne”. W sierpniu 2011 roku zostały zakończone prace, mające na celu przywrócenie do dawnej świetności historycznego budynku, który obecnie mieści Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Całość zadania wyniosła 3 135 851,11 PLN, w tym kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 627 123,99 PLN.

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” była partnerem Diecezji Sandomierskiej (Beneficjenta) w realizacji projektu.

Przeprowadzone prace dotyczyły m. in.:

Roboty budowlane:

1. Roboty ziemne: odkopanie budynku – ściany oporowej do poziomu fundamentów, drenaż. Zasypanie warstwami filtracyjnymi.

2. Ściany podziemia: odbicie zdegradowanych tynków, osuszenie, uzupełnienie ubytków murów.

3. Izolacje fundamentów i ścian piwnic.

4. Ściany nadziemia: odbicie zniszczonej warstwy muru, osuszenie, uzupełnienie brakujących elementów ścian, pion kominowy.

5. Stropy: osuszenie, odtworzenie i wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych.

6. Ściany działowe: odtworzenie ścian zniszczonych, wydzielenie pomieszczeń w budynku.

7. Dach: wymiana konstrukcji ciesielskiej, pokrycie, orynnowanie.

8. Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne przegród.

9. Stolarka zewnętrzna odtworzona według archiwalnych źródeł (1 komplet).

10. Stolarka wewnętrzna, schody (1 komplet).

11. Tynki wewnętrzne: malowanie według zaleceń konserwatorskich.

12. Podłogi i posadzki.

13. Elewacje: osuszenie, odbicie zniszczonych tynków, odsłonięcie pierwotnej warstwy, zatarcie na gładko, malowanie, odtworzenie profilu cokołu według zachowanych fragmentów oryginału.

14. Instalacje elektryczne z przyłączem (1 komplet).

15. Instalacje wodno-kanalizacyjne z przyłączem (1 komplet).

Z uwagi na fakt, iż budynek oficyny nie posiadał jakichkolwiek sprawnych instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wykonano nowe instalacje i przyłącza. Obiekt został również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: parking, pochylnia wraz z właściwym wejściem, łazienka. Budynek posiada również sutereny (podziemia), w których zlokalizowane są także sale ekspozycyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

 

 

Rok 2013: realizowane projekty
na terenie zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich
w Hucie Komorowskiej

zielen

Diecezja Sandomierska wraz z Fundacją im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” realizuje na terenie zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej – będącym własnością Diecezji Sandomierskiej – dwa projekty.

Pierwszy z nich nosi nazwę „Budowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej”. Zadanie ma celu odbudowę zniszczonej, niegdyś istniejącej infrastruktury. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotacji lokalnych samorządów: Województwa Podkarpackiego, Powiatu Kolbuszowskiego i Gminy Majdan Królewski. Jego realizacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich był realizowany w roku ubiegłym. Drugi etap ma zostać zakończony do września 2013 roku. Wykonawca to Firma Budowlana SKOBUD z siedzibą w Tarnobrzegu. Nadzór nad pracami sprawuje Podkarpacki Konserwator Zabytków.

Drugi z obecnie realizowanych projektów nosi nazwę „Odtworzenie zasobów krajobrazowych na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej poprzez rewitalizację zieleni”. Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego realizacja obejmuje:

a) wycinkę samosiewów;
b) wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych na drzewach pozostających w obecnym założeniu parkowym (usunięcie posuszu i zawieszonych w koronach konarów);
c) czyszczenie i wycinkę samosiewów ze stawu o powierzchni 611 m2 i rowu melioracyjnego o długości 24 mb;
d) posadzenia drzew w liczbie 131 sztuk;
e) posadzenie krzewów w liczbie 5 576 sztuk;
f) posadzenie bylin i roślin cebulowych w liczbie 14 270 sztuk.

Wykonawca zadania to Firma Remontowo-Budowlana „LECH” Leszek Ciźla, z siedzibą  w Dobrocicach, posiadająca doświadczenie w rewitalizacji parków na terenie Sandomierza.

Obydwa wyżej wymienione zadania są częścią złożonego projektu rewitalizacji całego założenia parkowo-dworskiego rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej. Autorem projektu jest Pan Sławomir Pankiewicz z Krakowa. Całość dokumentacji projektowej została pozytywnie zaopiniowana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, które wydały stosowne decyzje, opinie i pozwolenia, oraz nadzorują prawidłowość wykonywanych prac.