Czekamy na TWOJE zgłoszenie do V Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”

V Festiwal Piosenki Misyjnej  odbywa się  ramach IX Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ  Huta Komorowska /Majdan Królewski 24-26 września 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na V Festiwal Piosenki Misyjne: grup formalnych i nieformalnych oraz osób indywidualnych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 września 2016 r.

Regulamin poniżej:

24 września 2016 r.

V Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej
im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
pod hasłem „Serce bez granic”

Organizatorzy:
• Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”
• Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej
• Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej

 1. ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA FESTIWALU
  1. Organizatorami Festiwalu są:
  – Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”;
  – Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej;
  – Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej.
  2. Festiwal adresowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym również do uczniów ze szkół specjalnych, oraz młodzieży działającej w Akcjach Katolickich, Klubach Inteligencji Katolickiej, Kołach Misyjnych, itp.
  3. Termin Festiwalu: 24 września 2016 r. (sobota).
  4. Miejsce Festiwalu: Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Huta Komorowska 32A, 36-110 Majdan Królewski, powiat kolbuszowski.
  5. Zwycięzcami konkursu zostają soliści i zespoły wyłonione przez jury.
  6. Przewiduje się nagrody dla najlepszych, zarówno w występach solowych, jak i zespołowych.
 2. CELE FESTIWALU
  1. Promocja wiedzy o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, „Misjonarzu Afryki”, w Polsce i na świecie.
  2. Popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie wśród ludzi młodych.
  3. Integracja i współzawodnictwo różnych środowisk i organizacji.
  4. Ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną zabawę.
  5. Rozwój amatorskiego ruchu twórców i odtwórców piosenki o tematyce religijnej.
  6. Ukazanie dorobku artystycznego amatorskich solistów i zespołów.
  7. Propagowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu.

III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Zwycięzców Festiwalu wyłania jury powołane przez organizatorów. Skład jury zostanie podany na początku Festiwalu.
2. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez powołane jury.
3. Każdy Wykonawca (zespół, solista) wykonuje jeden utwór muzyczny o tematyce misyjnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut (jury zastrzega sobie prawo, że podczas konkursu może poprosić wykonawców o zaśpiewanie drugiego utworu).
4. Preferowany jest akompaniament własny.
5. Solistą jest osoba występująca na scenie samodzielnie. Zespoły deklarujące chęć uczestnictwa w Festiwalu powinny składać się przynajmniej z dwóch osób.
6. Jury będzie oceniać:
– aranżację utworów,
– własny akompaniament,
– walory głosowe,
– dykcję,
– dobór repertuaru,
– ogólny wyraz artystyczny.
7. Postanowienia jury są ostateczne.
8. Dla zwycięzców Festiwalu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA
  1. Osoby zamierzające wziąć udział w Festiwalu zobowiązują się do nadesłania:
  a) Czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia zawierającej:
  – listę członków zespołu;
  – krótki opis zespołu (dla konferansjera – kto prowadzi zespół, kiedy został założony i przy jakiej placówce działa, jakie ma osiągnięcia, itp.);
  – tytuły utworów zgłaszanych do konkursu.
  b) Tekstów piosenek zgłaszanych do konkursu pocztą mailową na adres festiwal@cardinalekozlowiecki.pl.
  2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2016 r.
  3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
  Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
  Huta Komorowska 32A
  36-110 Majdan Królewski

lub pocztą elektroniczną na adres:festiwal@cardinalekozlowiecki.pl
z dopiskiem: „Festiwal Piosenki Misyjnej” tel. do kontaktu: kom. 15 811 12 64
Dyrektor Festiwalu Elżbieta Szczur proszę dzwonić po godzinie 15.00 nr tel. kom. 692528033

 1. Ze względów organizacyjnych, organizatorzy podkreślają, że po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.
 2. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
  – pełne nagłośnienie,
  – ciepły posiłek w dniu występu (dla solisty lub zespołu),
  – środki techniczne do odtwarzania podkładów muzycznych dostarczonych na płycie CD (preferowana jest jednak muzyka na żywo),
  – organizatorzy nie zapewniają muzyków akompaniujących ani instrumentów.
 3. SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Każdy zespół musi posiadać pełnoletniego opiekuna. Opiekun uczestniczy w Festiwalu na prawach uczestnika.
  2. Wszelkie przesłuchania oraz koncert laureatów mogą być – za zgodą organizatorów – bezpłatnie nagrywane, transmitowane oraz rozpowszechniane przez lokalne media.
  3. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

VII. SPRAWY INNE
1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
3. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Festiwalu.

VIII. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– W konkursie nie mogą brać udziału soliści i zespoły prowadzone przez jurorów Festiwalu.
– Materiały dostarczone do organizatorów nie są odsyłane.
– Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie udzielania wyjaśnień o przyczynach zakwalifikowania lub nie zakwalifikowania danego wykonawcy.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia czasu prezentacji konkursowych.
– Próba akustyczna dla przyjętych zespołów i solistów odbędzie się w dniu występu. Godzina jej rozpoczęcia zostanie podana w dniu występu.
– Organizatorzy sugerują wykonawcom, aby:
• nie korzystali z tzw. „play back”, lecz zaprezentowali autentyczną, żywą muzykę,
• zaprezentowali piosenki w języku polskim,
• zaprezentowali piosenki, które stwarzają publiczności możliwość włączenia się do śpiewu.
– Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestników Festiwalu.
– Za udział w konkursie festiwalowym zespoły i soliści nie otrzymują wynagrodzenia.
– Wszelkie rejestracje audio i video z przesłuchań, koncertu finałowego i koncertu laureatów, a więc transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV; rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV lub film, fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych, mogą być dokonywane jedynie za zgodą kierownictwa Festiwalu i bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników konkursu.
– Wszelkie materiały zarejestrowane podczas prezentacji festiwalowych, a więc nagrania audio i video, zdjęcia są własnością organizatorów Festiwalu.
– Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w gestii uczestników Festiwalu.

 1. RAMOWY PROGRAM FESTIWALU
  Termin: 24.09.2016 r. (sobota)
  10.00 – Msza św. uczestników Festiwalu
  11:00 – Otwarcie V Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”
  • Występy uczestników
  • Występ Gwiazdy Festiwalowej

Szczegółowy program Festiwalu zostanie przesłany zespołom i solistom po otrzymaniu zgłoszenia.

Relacja z IV Festiwalu Piosenki misyjnej 2015