2013.10.10 Dokumentacja działalności Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Zambii z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W listopadzie 2012 roku złożony przez Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” wniosek na realizację zadania pn. „Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ” został dofinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 35 tys. zł.

Realizacja projektu obejmuje wyjazd 3-osobowej ekipy do Zambii w dniach 16 października – 5 listopada br. Zadanie ma celu rejestrację i zachowanie dla potomnych świadectw dokumentujących dokonania Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Zambii oraz upamiętnienie jego osoby poprzez zgromadzenie i opracowanie dokumentacji na temat jego bogatej działalności społecznej i duszpasterskiej, m.in. w formie wywiadów audio­-video z osobami, które go pamiętają i pozyskanych dokumentów archiwalnych. Zgromadzone materiały będą przechowywane w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej oraz udostępniane w celach edukacyjnych i promocyjnych na miejscu w Muzeum oraz w Internecie.

 

 

„Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych
z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ”

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN